ดิจิตอลทีวี กล่องรับสัญญาณ จัดส่งประจำวันที่ 4-5/7/2556

คุณนพดล รหัส EJ926384041TH
คุณศรวิษฐ จิรผจง รหัส EJ926384038TH
คุณชยันต์ รับที่ ปณ.ราชบุรี รหัส EJ926384015TH
คุณสุรภา รหัส EJ926384069TH
คุณพีร เปี่ยมศรี รหัส EJ926384055TH
คุณนรินทร์ รับที่ ปณ.สระบุรี รหัส EJ926384086TH
คุณวาสนา รหัส EJ926384174TH คุณวชิรา รหัส EJ926384024TH
คุณวีระโชติ รับที่ ปณ.ดอยสะเก็ด รหัส EJ926384157TH
คุณอมร รับที่ ปณ.วังชมภู รหัส EJ926384130TH พี่โอ๊ค รหัส EJ926384165TH
คุณลลิดา รหัส EJ926384126TH
คุณปรมินทร์ เนาวบุตร รหัส EJ926384090TH
คุณประเจียด งามประดิษฐ์ รหัส EJ926384143TH
คุณนัฐญ์ภัทสิริ ศิวพิทักษ์ รหัส EJ926384112TH 
คุณจรุงศักดิ์ EJ981650900TH
คุณวีรวัฒน์ รับที่ ปณ.บางบัวทอง รหัส EJ926384109TH

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: