กล่องรับดิจิตอลทีวีสถานะการจัดส่งประจำวันที่ 13/6/2556

คุณชูชีพ รับที่ ปณ.คุระบุรี รหัส EK127956424TH
ส.อ.อภิรัตน์ รับที่ ปณ.ชนบท รหัส EK127956415TH
คุณวัฒนา รับที่ ปณ.บางนา รหัส EK127956407TH
คุณพุชพันธ์ รับที่ ปณ.ท่ามะกา รหัส EK127956512TH
คุณประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ รหัส EK127956526TH
คุณณัฐศักดิ์ ทรัพยสิทธิ รหัส EK127956490TH
คุณโชติกร รหัส EK127956509TH
คุณกฤษฎา สุขสวัสดิ์ รหัส EK127956438TH
คุณณราวุฒิ สุรศักดิ์ศรีสกุล รหัส EK127956472TH
คุณสุภัค ลายเลิศ รหัส EK127956469TH
คุณรัฐพล สายวิรุณพร รหัส EK127956455TH
คุณจิรัชญา ใจงาม รหัส EK127956486TH    
คุณวุฒิเลิศ วาสนาดำรงดี รหัส EK127956441TH

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น: