เครือข่ายมหาวิทยาลัย 33 แห่ง พร้อมยื่นประมูลช่องทีวีดิจิตอล

จุฬาลงกรณ์ นำมหาลัย 33 แห่งประกาศความพร้อมในการประมูลช่องดิจิตอลทีวี ในนาม ช่องเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์  ในฐานะประธาน อธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. มีมติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐ 27 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เชียงใหม่   กลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยเอกชน 6 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเนชั่น รังสิต กรุงเทพ หอการค้า ธุรกิจบัณฑิตย์ ศรีปทุม ในนามเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ เพื่อแสดงความพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ช่องบริการสาธารณะประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นสถานีเพื่อการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์

โดยมีเป้าหมายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และทำหน้าที่บทบาทมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ และจะเป็นสถานีเผยแพร่ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สังคม เพื่อเป็นทีวีต้นแบบทีวีบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นศูนย์กลางของสถานี เนื่องจากมีความพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และบุคคลากร รวมทั้งประสบการณ์มากที่สุด

ส่วนแนวทางการบริหารของช่องทีวีดิจิตอล นั้น ที่ประชุม ทอป.  มีมติร่วมกัน  ที่จะให้มีคณะกรรมการบริหาร  มาจาก ตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อร่วมบริหารและกำหนดนโยบายและรูปแบบการผลิต และให้ผู้ผลิตที่เป็นบริษัทมืออาชีพ และสมาชิกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดทำรายการมานำเสนอผ่านคณะกรรมการ โดยวางสัดส่วนรายการข่าว สาระความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และสาระบันเทิง ร้อยละ 25

ส่วนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการผลิต จะมีการจัดเก็บจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยคาดว่าแต่ละปีจะได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อเสนอแผนงาน เตรียมยื่นต่อ กสทช.ทันทีที่มีประกาศเชิญชวน

ที่มา : http://news.voicetv.co.th

0 ความคิดเห็น: